ismailjussa

Archive for the ‘Michango Bungeni’ Category

Katiba Mpya itakuja lini?

In Michango Bungeni on July 11, 2010 at 3:43 pm

 

MCHANGO WA MAANDISHI NILIOUTOA BUNGENI WAKATI WA MJADALA WA BAJETI YA OFISI YA WAZIRI MKUU – TAREHE 18 JUNI 2010

 

Mhe. Spika, wakati akijibu za wabunge waliochangia muswada wa Sheria ya kufanya marekebisho ya Sheria ya Uchaguzi tarehe 12 Februari, mwaka huu, na akijibu mchango nilioutoa mimi siku ya kwanza nilioingia Bungeni, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Sera, Uratibu na Bunge), Mhe. Philip Marmo, alikubaliana na hoja yangu kuwa muundo wa Tume ya Uchaguzi ya Taifa unahitaji marekebisho kulingana na mahitaji ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi ambao sasa umetimiza miaka 18 hapa nchini tokea 1992 ulipoanzishwa.

Mhe. Spika, akilizungumzia suala hilo, alisema na naomba nimnukuu kutoka kwenye Hansard: “Muundo wa Tume; hili limeelezwa vizuri sana na Mheshimiwa Ismail Jussa Ladhu. Niseme tu kwamba, hoja hii imejitokeza mara nyingi; ni hoja nzito na siyo hoja ya kuipuuza hata kidogo. Isipokuwa hoja hii inagusa Katiba na sisi sote tunafahamu mchakato wa namna ya kubadilisha Katiba. Kwa hiyo, pendekezo na ombi langu kwa Wabunge wote na wadau wote ni kwamba, kwa vile muda uliobaki kati ya leo na Uchaguzi Mkuu siyo mrefu, ni muda mdogo sana uliobaki na haitawezekana mchakato huu kukamilika, basi jambo hili lishughulikiwe baada ya Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2010 kwa utaratibu wa kawaida wa mchakato wa kubadilisha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.”

Mhe. Spika, namshukuru Mhe. Waziri kwa kukubaliana na hoja yangu wakati ule na pia nakubaliana naye kwamba muda uliobaki kati ya sasa na Uchaguzi Mkuu ni mdogo. Sasa basi naomba ahadi yake aliyoitoa kwa niaba ya Serikali ifanyiwe kazi ili mara baada ya Uchaguzi Mkuu, tuanze process hiyo. Isije ikawa tena tunasubiri hadi mwaka 2014 na 2015, hoja hii ije ijibiwe tena hivi hivi kwamba muda uliobaki ni mfupi.

Mhe. Spika, Watanzania kupitia taasisi mbali mbali zikiwemo vyama vya siasa, jumuiya na taasisi za kiraia, jumuiya na taasisi za kidini na jumuiya zisizo za kiserikali na mashirika ya kutetea demokrasia na haki za binadamu, wamekuwa wakitoa na kusisitiza madai na haja ya kuwa na Katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakayokidhi matakwa ya demokrasia ya vyama vingi na pia inayokwenda na wakati na utashi na matarajio, yaani hopes and aspirations, ya Watanzania wa leo. Modernisation ni muhimu sana Mhe. Spika hasa ikizingatiwa kuwa Tanzania ni taifa la vijana. Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 70 ya Watanzania ni vijana wa umri wa miaka 30 na chini ya hapo. Hawa wanahitaji Katoba mpya inayokwenda sambamba na mahitaji yao ya leo na ya wakati unaokuja.

Mhe. Spika, nimuombe basi Mhe. Waziri Mkuu atakapokuja kufanya majumuisho ya mjadala hapa, atueleze ni vipi Serikali imejipanga baada ya uchaguzi kuhakikisha inakuja na mpango madhubuti utakaoanzisha mchakato wa kuandika Katiba mpya, kama ilivyoahidi kupitia kauli ya Waziri wa Nchi ya tarehe 12 Febnruari. Nasema hivi nikitambua kuwa Serikali ni endelevu, kwa hivyo wowote watakaokuwa madarakani watapaswa kutekeleza ahadi hii ya Serikali.

Mhe. Spika, nakushukuru sana.

 

Advertisements

Serikali ya CCM imeshindwa kutimiza ahadi

In Michango Bungeni on July 11, 2010 at 3:28 pm

 

 

MCHANGO WANGU BUNGENI WAKATI WA KUJADILI HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA WAZIRI MKUU TAREHE 16 JUNI, 2010

 

Mheshimiwa Mwenyekiti ahsante sana. Tunajadili hotuba ya Bajeti ya Waziri Mkuu ambaye kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ibara ya 52, Ofisi ya Waziri Mkuu, ndiye mwenye dhamana ya kusimamia, udhibiti, usimamiaji na utekelezaji wa shughuli za siku hadi siku za Serikali ya Jamhuri ya Muungano.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maana hiyo tunapozungumzia Ofisi ya Waziri Mkuu tunazungumzia kwa hakika utendaji wa Serikali nzima iliyopo hapa na kwa sababu hotuba ya Waziri Mkuu ilijikita katika kufafanua mafanikio ya Serikali ya Awamu ya Nne yakielezwa kwamba ni utekelezaji wa Ilani ya CCM, ningeomba na mimi nijikite hapo kuitathmini Serikali hii kwa miaka minne imefanya nini katika kutekeleza ahadi zake na kama kweli inastahiki sifa ambazo zimeelezwa hapa.

Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa mkononi ninayo Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo imekuwa gumzo kubwa humu ndani.

Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukurasa wa 157 kifungu cha 126 inasema, na naomba kunukuu: “Ilani hii ya CCM ya mwaka 2005–2010 inatangaza vita ya kuutokomeza umaskini nchini Tanzania. Utekelezaji wa dhati wa majukumu makuu mawili yaliyoainishwa na Ilani, yaani kujenga msingi wa uchumi wa kisasa wa Taifa linalojitegemea na kuwawezesha wananchi kiuchumi ndiyo njia ya uhakika ya kuutokomeza umaskini hatua kwa hatua. Tangazo hili la vita dhidi ya umaskini ni ahadi iliyotolewa na CCM kwa wananchi kwamba wakiichagua tena itaongoza mapambano hayo dhidi ya umaskini katika nchi yetu.”

Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nasikitika sana kusema kwamba ukitazama hali halisi malengo hayo ya Ilani yameshindwa, na nitathibitisha maneno yangu, naomba wenye jazba kidogo wazitulize. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukurasa wa 159 wa Ilani hiyo, kwa sababu Ilani hii nimeisoma sana mimi na haikunivutia ndiyo maana nikaamua kubakia CUF mpaka leo, inasema kwamba utekelezaji wa haya unapaswa kuwa wa vitendo. Mheshimiwa Mbunge mmoja hapa amesema kwamba Serikali hii imefanya maajabu. Mimi nataka nikubaliane naye kabisa kwamba imefanya maajabu kabisa katika kuzidi kuporomosha maisha ya Watanzania! (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma hapa inazungumzwa kwamba malengo mawili makubwa ni kujenga uchumi wa kisasa na kuondokana na utegemezi, lakini tunapotazama hali halisi, tunaona kwamba utegemezi haujaoondoka na ushahidi wa wazi ni bajeti hii ya mwaka huu ambayo imepitishwa hapa juzi.

Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii vyanzo vya ndani ni trilioni 6 tu kati ya trilioni 11 ambazo zinategemewa zitumike, maana yake ni kwamba kiasi kikubwa zaidi kinategemea kutoka katika ufadhili au kuendelea kukopa. Hii maana yake ni kwamba suala la utegemezi bado liko pale pale.

Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini zaidi katika suala la ujenzi wa uchumi, inasikitisha kwamba miaka mitano hii hata yale mafanikio machache yaliyokuwa yamefikiwa hadi kufikia mwaka 2005 chini ya Serikali ya Awamu ya Tatu nayo pia yamepotea.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano Awamu ya Tatu ilipochukua Serikali ilikuta uchumi unakua kwa asilimia 3.6 lakini wakati inaondoka madarakani ikauacha uchumi unakua kwa asilimia 6.7. Lakini leo kwa takwimu hizi tunaambiwa uchumi unakua kwa asilimia 6.9 maana yake mafanikio kwa miaka mitano yote ni kuongeza asilimia 0.2 na tena ukuaji wenyewe unaonekana ni wa vitabuni zaidi kuliko uhalisia.

Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini zaidi unauona utendaji wa Serikali hii tunapoangalia suala la mfumuko wa bei, ambao ndiyo unamuathiri mwananchi sana, kwa sababu unazungumzia kuongezeka kwa bei ya bidhaa ambazo anazitumia kila siku. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati Serikali hii inaingia madarakani ilikuta Serikali ya Awamu ya Tatu imefanikiwa kushusha kiwango cha mfumuko wa bei kutoka 27% mwaka 1995 hadi 4.5% lakini juzi Waziri mwenyewe ametwambia hapa kwamba sasa mfumuko wa bei mwaka uliopita umerudi kuwa 12.2%. Haidhuru wametuambia kwamba kuna takwimu zinazoonesha kwamba eti mfumuko wa bei unaendelea kushuka lakini tunapozitazama bei za vitu halisi huko mtaani hazioneshi hali hii.

Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuthibitisha hoja yangu zaidi tunapoangalia Uchunguzi wa Bajeti ya Kaya (Household Budget Survey) wa mwaka 2007, unasema mfumuko wa bei ukitazamwa katika hali halisi kabisa basi umeongezeka mara mbili zaidi ya ule unaotangazwa na Serikali, na hii Household Budget Survey hata Serikali inaitumia kwa hiyo, maana yake ni kwamba imeikubali. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa mujibu wa Household Budget Survey masikini nchi hii wameongezeka kwa milioni 1.5 kutoka masikini milioni 11.4 mwaka 2001 hadi kufikia masikini milioni 12.9 mwaka 2007.

Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini hata hapo unapozungumzia kiwango hicho cha kuongezeka ukitazama vigezo vyenyewe vilivyotumika ndiyo vinakuacha hoi, kwamba mtu ambaye anahesabiwa kuwa sio masikini nchini Tanzania ni yule ambaye akiwa Dar es Salaam ana uwezo wa kutumia shilingi 641/= au zaidi kwa siku, au akiwa ana uwezo wa kutumia shilingi 532/= au zaidi katika miji mingine na shilingi 469/= au zaidi katika vijiji. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa katika sisi tuliomo humu ndani tujiulize, nani anaweza kuishi kwa shilingi 641/= Dar es Salaam kwa siku? Au Waheshimiwa Wabunge tupewe sisi shilingi 641/= tuambiwe tukaishi Dar es Salaam kwa siku tuone tunaweza kuishi katika hali gani.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo kwa hakika ukitazama umasikini umeongezeka sana, na ukitumia kigezo cha Benki ya Dunia, ambapo mtu anahesabiwa kuwa ni masikini wa kutupwa iwapo anaishi chini ya dola moja kwa siku utagundua kwamba ukichanganya na hii Household Budget Survey basi asilimia 90 ya Watanzania ni masikini wa kutupwa na hao ni sawasawa na Watanzania milioni 36 kati ya Watanzania milioni 43 ambao tunao.

Mheshimiwa Mwenyekiti, hali hii inasikitisha sana kwa sababu badala ya kuwasaidia wananchi hawa kunyanyuka sisi tunaendelea kuwakomoa kwa kodi kama zilivyoonekana hapa. Leo Serikali hii inatoa misamaha ya shilingi bilioni 752 ambazo wapinzani tumepiga kelele sana kwamba ipunguzwe angalau kwa 50% lakini mfanyakazi wa chini nafuu aliyopewa ni kuondolewa 1% katika kodi ya mapato.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, yapo mengi sana ya kuthibitisha hoja kwamba katika miaka hii mitano (5) kwa hakika hali ya maisha ya Mtanzania imezidi kwenda chini sana.

Mheshimiwa Mwenyekiti, suala jingine ambalo ningependa kulizungumzia hapa ni Ajira. Tunaambiwa kwamba, lengo la Ilani ya CCM lilikuwa ni kutoa ajira milioni moja katika kipindi cha miaka mitano hii. Tumewahi kupewa takwimu kwamba ajira hizo zimefikiwa na zimevuka kiwango, lakini kitu cha kufurahisha ukisoma Taarifa ya Hali ya Uchumi ambayo Waziri wa Fedha na Uchumi alitusomea hapa yeye mwenyewe anatuthibitishia katika ukurasa wa 6 kwamba, kwa mujibu wa utafiti wa ILFS kunakuwa na watu 760,000 wanaoingia kwenye soko la ajira kila mwaka na katika hao ni 40,000 tu ndiyo wanaopata ajira.

Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa takwimu hizi Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Uchumi anaziamini maana yake katika miaka mitano, 40,000 X 5 tumetengeneza ajira 200,000 na kwa hivyo, hizo ajira milioni 1 zilizoahidiwa hazipo. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, na zaidi ukiangalia katika hotuba tulizoletewa katika sekta zote kama uvuvi, madini, miundombinu hali imeharibika kabisa. Leo katika miaka mitano (5) reli imekwama kufanya kazi. Nilikuwa nazungumza na Balozi mmoja wa nje hapa nchini siku moja akaniambia anashangaa reli hii ilikuwa inafanya kazi vizuri mwaka 1914, lakini leo mwaka 2010 Reli ya Kati haifanyi kazi, anashangaa.

Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini zaidi ATC ambayo haijawahi kufa tangu mwaka 1977 ilipoanzishwa kwa maana ya kuwa grounded, imekuwa grounded katika miaka mitano hii. Ukienda katika Bandari kila siku tunalalamikiwa kwamba hali imekuwa mbaya. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hali hii tusidanganyane kuwa Serikali imetekeleza Ilani. Na kutokana na hali hiyo nasema siungi mkono hoja. Ahsante sana! (Makofi)